Algemene voorwaarden

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en wil graag bestellen >

Algemene Verkoopvoorwaarden
Van: vd Aa klus en onderhoudsbedrijf

Adres: Bergstraat 56, 5427 EB Boekel
KvK: 16065800 
E-mail : johan@jvanderaa.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van vd Aa klus en onderhoudsbedrijf (hierna: Verkoper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden ten behoeve van Verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.5. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief  verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.
3.3 Pas nadat volledige betaling door Verkoper geconstateerd is wordt  tot levering over gegaan.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat  de overeenkomst in stand blijft.
4.2  De aflevering  geschiedt op het tijdstip waarop de bestelling door u of een gemachtigde van u in ontvangst genomen wordt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Verkoper  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel het aankoopbedrag van deze producten te restitueren. 
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
Op de producten van Verkoper rusten intellectuele eigendomsrechten. U bent vrij om de producten te gebruiken in de normale bedrijfsuitoefening, maar het is u niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het octrooirecht, de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en wil graag bestellen >